Loading...

Privacy Statement

English Version


Introductie

Dit is de privacyverklaring van HAVO Consulting.

Deze privacyverklaring legt u in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom HAVO Consulting uw persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Contactmogelijkheden

Voor enige vragen inzake de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons op volgende wijze:

Via email naar info@havoconsulting.be.

De contactform op de website van HAVO Consulting, via volgende link.

De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van uw interactie met HAVO Consulting. HAVO Consulting hecht veel belang aan uw privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de specifieke interactie welke u heeft met HAVO Consulting. Enkele categorieën van persoonsgegevens die HAVO Consulting in kader van deze interacties verzamelt, zijn:

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

HAVO Consulting verzamelt uw gegevens steeds rechtstreeks van u, doordat u uw informatie met ons deelt. Daarnaast is het in beperkte en specifieke situaties mogelijk dat HAVO Consulting uw gegevens ontvangt via een externe partij, indien u uw gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld (bijvoorbeeld een headhunter).

Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken

HAVO Consulting verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, afhankelijk van de situatie waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij steeds een persoonlijke aanpak kunnen aanbieden en waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren. Daarnaast moeten wij u, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om bijvoorbeeld documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

Op welke basis wij uw gegevens verzamelen en verwerken

In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig. In bepaalde situaties waarbij wij uw gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen uzelf en ons of omdat u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Delen van uw gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens

HAVO Consulting deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden, tenzij de interactie inherent vereist dat HAVO Consulting informatie deelt. In deze beperkte situaties wordt enkel de strikt noodzakelijke informatie met deze derden gedeeld.

Het is mogelijk dat HAVO Consulting persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddeldes te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en uzelf verdwenen zijn.

Indien HAVO Consulting gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

HAVO Consulting maakt gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties, ... ). HAVO Consulting onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers uw recht op privacy respecteren.

Derde landen

HAVO Consulting maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van u over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EU en EER). Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door HAVO Consulting steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt.

Bewaren en beschermen van uw gegevens

Hoe wij uw gegevens bewaren

HAVO Consulting bewaart uw gegevens in lijn met de bepalingen van de GDPR.

Hoe wij uw gegevens beschermen

HAVO Consulting neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van HAVO Consulting en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat HAVO Consulting alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan HAVO Consulting de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Uw keuzes en rechten betreffende uw persoonsgegevens

Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens

Het is steeds uw recht om HAVO Consulting te vragen of HAVO Consulting uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het uw recht om inzage te krijgen van die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. U heeft ook steeds het recht om de gegevens van de bron van uw persoonsgegevens op te vragen bij HAVO Consulting.

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om al uw persoonsgegevens te laten wissen, in kader van uw recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds uw recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds uw recht om te verzoeken uw verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat HAVO Consulting op onzorgvuldige wijze uw persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor u (potentieel) schade lijdt of heeft geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan HAVO Consulting bepaalde diensten enkel aanbieden indien u akkoord bent om uw persoonsgegevens te delen met HAVO Consulting. HAVO Consulting is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor uw persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

HAVO Consulting maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

HAVO Consulting kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.